Allmänna villkor för medlemskap i Raw Motion

Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i Raw Motion (RM) från och med den 9 november 2015.

Genomförd betalning för medlemskap innebär att du som medlem tagit del av och godkänner dessa allmänna villkor för medlemskap i Raw Motion.

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i RM mellan den person (”Medlemmen”) som är namngiven i avtalet (”Medlemsavtalet”), till vilket villkoren utgör en integrerad del, och det RM-bolag som anges i Medlemsavtalet (”Bolaget”). Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.

2. Medlemskap i RM

2.1 Medlemskap i RM kan sökas av person som • är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare. • ej häftar i skuld till Bolaget för tidigare medlemskap, och har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av RM personal tillåter träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

2.2 Medlemskap söks personligen i RM träningscentra eller via mail. Medlemskapet är personligt, gäller från och med tecknande av medlemskap samt i den omfattning och för den period som Medlemmen har bundit sig.

2.3 RM erbjuder medlemskap för viss bindningstid. Efter denna tid upphör Medlemskapet utan uppsägning. Omfattningen av RM olika former av medlemskap och avgifterna för dessa, framgår av RM vid var tid gällande beskrivning av utbud, tjänster och där tillhörande aktuell prislista. RM äger rätten att vi övergång från ungdomskort till vuxen ändra priser på medlemsavgifter utan att informera detta.

2.4 Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till att omfatta en högre nivå enligt gällande utbud av medlemskap. Vid uppgradering skall Medlemmen fortsättningsvis erlägga månadsavgiften för den högre nivån enligt gällande prislista. Sker uppgradering av medlemskap under bindningstiden och Medlemmen har erlagt månadsavgifterna i förskott (kontant-medlemskap), skall Medlemmen för återstoden av bindningstiden kontant erlägga skillnaden mellan månadsavgifterna för den tidigare nivån och den högre nivån.

3. Medlemsförmåner

3.1 Medlemskapet ger Medlemmen tillgång till träningsmöjlighet vid RM träningscenter i den omfattning som framgår av Medlemsavtalet. Information om aktuella medlemsförmåner och erbjudanden ges på RM hemsida (rawmotion.se).

3.2 RM kan inte alltid garantera plats i av Medlemmen vald träningsaktivitet som genomförs i grupp, med särskild träningsutrustning eller där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning.

4. Medlemmens ansvar

4.1 Medlemmen förbinder sig: • att alltid registrera medlemskort i inpasseringssystemet, • visa medlemskort vid stickprovskontroll av RM personal eller när aktivitet påbörjas. • att ta del av och följa gällande säkerhets- och ordningsregler (vg se bilaga 1) • att följa anvisningar som ges av RM personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning • att visa ödmjukhet mot andra som tränar på RM träningscenter • att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i RM träningscenter • att snarast informera RM om förhållanden som förändrar Medlemmens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån.

4.2 All träning på RM samt under RMs ledning sker på egen risk. Medlem och, i förekommande fall, dennes gäster, ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de kan utöva träningsaktiviteter utan risk för sin hälsa. RM har rätt att avbryta Medlems och gästs träning och/eller säga upp Medlemskapet om fortsatt träning enligt RMs egen bedömning kan medföra hälso- eller skaderisk. RM ansvarar inte heller för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer p.g.a. olycksfall vid Medlems eller gästs träning eller vistelse i anläggningen RM ansvarar inte heller för skador som andra Medlemmar eller besökare må orsaka Medlem eller gäst.

4.3 RM tar inte ansvar för eller ersätter gäst eller medlems egendom vid stöld eller annan förlust. Om RM bedöms vara ansvarig för viss uppkommen skada, ansvarar RM inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. RM:s ersättningsskyldighet är i varje fall begränsat till det belopp som kan ersättas ur RM:s ansvarsförsäkring.

4.4 Minimiåldern för att träna ensam på RM är 13-14 år (året man börjar 7an). Tränar man tillsammans med målsman är minimiåldern 10 år. Målsman ska vara över 18 år och är ansvarig för att minderårig följer RM allmänna medlemsvillkor. Målsman ska alltid vara med vid minderårigs träning och behöver därför ett aktivt medlemskap. Målsman ska vara vårdnadshavare eller annan nära anhörig. Barn under 10 år får inte använda träningsutrustning i RM utan att detta har kommunicerats med RM:s personal.

4.5 Barn är välkomna att vistas i RM:s lokal enligt punkt 4.4. Målsman är ansvarig för att barnen inte stör andra medlemmar, utgör en säkerhetsrisk eller använder RM:s lokaler som lekplats (på annan plats än det utrymme som är avsett för detta under angivna tider). För att denna förmån skall fungera krävs att alla medlemmar visar ett gott omdöme och tar ansvar för sina barn. RM äger rätten att begränsa denna möjlighet om klagomål från andra medlemmar eller egna observationer av RM:s personal påvisar ett tydlig skäl till detta. Vissa tider finns möjlighet för barnen att vistas i särskild lokal där deras behov står i fokus och där vuxna medlemmar skall lämna barnen företräde.

5. Medlemskortet/inpasseringskort

5.1 Medlemskortet/inpasseringskortet är RM:s egendom och disponeras av Medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig att inte låna ut eller överlåta medlemskortet/inpasseringskortet till annan person, och att snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust till RM (info@rawmotion.se eller på plats). Lånas passerkort ut eller används dubbelt kommer straffavgift på 5000kr debiteras till utlånande person samt 1500kr i straffavgift per inpassering med kortet. Medlem får max använda kortet till en inpassering per dag. Träning utanför stängning debiteras 3000kr. I övrigt RM´s gällande regler.

5.2 Förlorar Medlemmen sitt medlemskort, eller vid skada på detta, spärrar RM medlemskortet och utfärdar ett nytt. För utfärdande av nytt medlemskort tar RM ut en förnyelseavgift enligt gällande prislista.

6. Kvarlämnade saker

6.1 Kvarlämnar Medlemmen saker i förvaringsskåp i RM:s träningscenter, efter tidpunkt för ordinarie stängning, äger RM rätt att bryta upp av Medlemmen anbringat lås och tillvarata sakerna. Om Medlemmen inte avhämtar sakerna inom 14 dagar från dagen för tillvaratagandet har RM rätt att endera kasta sakerna eller, om dessa kan anses ha ett värde, överlämna sakerna till hittegodsavdelningen på närmaste polismyndighet.

7. RM:s ansvar

7.1 RM kan avråda Medlem från träning eller träningsmoment som RM:s personal bedömer kan innebära ohälsa eller skada för Medlemmen.

7.2 RM ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför RM:s kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på RM, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

7.3 RM ansvarar inte för och ersätter inte förlust av, eller skada på, saker som Medlemmen medför i RM träningscenter. RM ersätter dock sakskador förorsakade av undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av RM:s personal.

8. Förlängning av medlemskap vid särskilda omständigheter

8.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid kan ansöka om förlängning motsvarande den tid som medlemskapet ej kan nyttjas. Förlängning av medlemskap gäller från och med dagen då RM godkänner Medlemmens ansökan om förlängning medför att eventuell bunden period för Medlemsavtalet förlängs med den tid som RM godkänt, att medlemskortet spärras för tillgång till träningscenter och att månadsavgifter ej debiteras (vid autogiro-medlemskap) under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.

8.2 Förlängning (frysning) av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, högskolestudier, arbete eller värnpliktstjänstgöring ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Ansökan om förlängning bör ske i förväg och skall styrkas med intyg. Godkänner RM förlängning av medlemskap skall Medlemmen erlägga en förlängningsavgift enligt gällande prislista.

9. Avgifter och betalning

9.1 Medlemmen, annan person eller företag som i Medlemskapet påtagit sig betalningsansvar i Medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt gällande prislista. I anslutning till beviljande av medlemskap skall Medlemmen betala engångsavgifter i form av administrations- och medlemsavgift.

9.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och månadsavgifter för autogiromedlemskap löpande i förskott. Det ankommer på Medlemmen att vid autogiromedlemskap skriftligen lämna särskilt medgivande till överföring via autogiro. Det går inte att byta betalningsform under bindningstiden. Den första och sista överföringen via autogiro under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad.

9.3 RM har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiromedlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid.

9.4 Medlemmen behöver ej erlägga månadsavgift för tid då medlemskapet inte nyttjas enligt punkt 8.1, då RM har stängt av Medlemmen enligt punkt 10.5, eller då RM träningscenter på grund av omständighet som anges i punkt 7.2 ej är tillgängligt för träning och RM ej kan erbjuda annan kompensation.

9.5 Har Medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiromedlemskap), och tillräckliga medel saknas på Medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

10. Upphörande av Medlemsavtal

10.1 Medlemskap för kontantmedlemskap upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som Medlemmen har bundit sig. Medlemmen kan när som helst, med 1 månads varsel, säga upp sitt Medlemskap avseende autogiromedlemskap för vilken bindningstiden har löpt ut.

10.2 Medlem har rätt att, genom meddelande som RM skall ha erhållit senast 1 vecka från dagen för tecknat Medlemskap, avsluta medlemskapet oavsett bindningstid. RM debiterar i sådant fall alltid en avgift motsvarande avgiften för 1 månad från medlemskapets startdatum men återbetalar erlagda engångsavgifter och övriga i förskott erlagda avgifter.

10.3 Medlem, som på grund av omständighet eller ändrat förhållande som Medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (tex längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan genom meddelande till RM avsluta bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemskapet upphör den dag då RM erhåller meddelandet. RM debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst 1 månadsavgift.

10.4 RM har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp Medlemskapet med omedelbar verkan om Medlemmen väsentligen bryter mot Medlemsvillkoren i nedanstående fall och ej efter anmodan av RM vidtar tillräcklig rättelse; • missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura • bryter mot säkerhets-, ordningsregler eller anvisningar givna av RM personal så att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen eller annan föreligger eller att skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

11. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av Medlemskapet

11.1 RM återbetalar, vid förtida upphörande av Medlemskapet under bindningstiden, på begäran av Medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som Medlemmen bundit sig för i Medlemskapet (efter avdrag av debiterade avgifter) om Medlemskapet upphör på grund av någon av följande omständighet: • RM och Medlemmen har i samråd bedömt att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av Medlemmens hälsa • ändrat förhållande enligt punkt 10.3 • av annan anledning än brott mot Medlemsavtalet från Medlemmens sida.

12. Ändring av de allmänna villkoren

12.1 RM har rätt att ändra dessa allmänna villkor.

13. Information och meddelanden

13.1 RM använder E-post som förstahands kommunikationsväg. Information eller meddelande anses ha nått Medlemmen senast den femte vardagen efter dagen för avsändandet.

13.2 Meddelande från Medlemmen kan överlämnas till RM träningscenter, via telefonkontakt med RM ansvarig personal eller per e-post till RM. Telefonnummer, adress och e-postadress till RM anges på RM:s hemsida (rawmotion.se).

13.3 Medlemmen skall underrätta RM om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro.

14. Personuppgifter

14.1 Bolaget behandlar personuppgifter om Medlemmen, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer, foto, träningsinformation såsom träningstillfällen, uppgifter om tecknade avtal och tjänster samt om Medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för informations- och marknadsföringsändamål. Medlemmens träningsinformation lagras ett år för statistikändamål för att förbättra service och tjänsteutbud. Personuppgifterna sparas av Bolaget under ett år efter det att Medlemskapet upphört. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

14.2 Genom att godkänna medlemsvillkoren samtycker Medlemmen till att Bolaget, och andra bolag som ingår i samma koncern som Bolaget, inhämtar och behandlar personuppgifter om Medlemmen. Medlemmen har rätt att till Bolaget anmäla att dennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Sådan anmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgift om namn och personnummer.

14.3 Medlemmen kan när som helst till Bolaget anmäla begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke (dock ej retroaktivt) till behandlingen av personuppgifter. Bolaget kommer att bekräfta anmäld begränsning eller återkallelse. Medlemmen är medveten om att Medlemskapet eventuellt inte kan tecknas om samtycket återkallas och att Bolaget i sådant fall kan behöva säga upp medlemskapet.

14.4 Medlemmen har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Bolaget, få besked om vilka personuppgifter om Medlemmen som Bolaget behandlar och hur Bolaget behandlar dessa. Medlemmen har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som Bolaget behandlar om Medlemmen.

15. Tvist

15.1 Uppstår tvist mellan Medlemmen och Bolaget skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Bolaget förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och Bolaget äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

16. Ändringar i schema och utbud

16.1 RM förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i öppettider och schemalagd träning samt genomföra ombyggnationer i lokalen och/eller byta ut utrustning.

16.2 RM förbehåller sig rätten att stänga anläggningen för underhåll i kortare perioder utan kompensation till Medlem för avbrottet.